hurufu mukatta nedir

Hurufu Mukattaa Nedir?

Kurânı Kerimde elifba harfi sayısınca 29 sûrede hurufu mukattaa vardır.

Hurufu mukattaa, sûre başlarında kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı bulunan harflerdir.Zaten bu harfler okunurken de teker teker okunur, bir kelime gibi okunmaz.Hurufu mukattaanın Kurânı Kerimdeki yerleri de şöyledi

6 sûrede elif-lâm-mîm vardır. Bunlar Bakara, Âli İmrân, Ankebût, Rûm, Lokman ve Secde sûreleridir. Ârâf sûresinde de Elif-lâm-mîm-sâd bulunmaktadır.

5 sûrede elif-lâm-râ vardır.Bunlar Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim ve Hicr Sûreleridir. Rad Sûresinde de elif-lâm-mîm-râ vardır.

6 sûrede hâ-mîm vardır.Bunlar mümin, Fussilet, Zuhruf, Duhân, Câsiye ve Ahkaf sûreleridir Şûrâ sûresinde de hâ-mîm-ayin-sîn-kaf bulunmaktadır.Ayrıca, Şuarâ ve Kasas Sûrelerinde tâ-sîn-mîm, Neml Sûresinde tâ-sîn, Meryem Sûresinde kâf-hâ-yâ-ayîn-sîn-kaf, Tâhâ Sûresinde tâ-hâ, Yâsin Sûresinde yâ-sîn, Sâd Sûresinde sâd, Kaf Sûresinde kaaf, Kalem Sûresinde de nûn harfi bulunmaktadır.

Bu harflerin hikmet ve özellikleri de kısaca şöyledir

1. Bu harfler Kurânın îcâzını ve mucizeliğini gösterir.Yani, Kurâna, ilk nâzil oluşundan bu zamana kadar hiçbir insan eli karışmadığı gibi, bundan sonra da karışmayacaktır.Ayrıca Kurânın bir harfinin dahi taklidi mümkün olmamıştır ve olamayacaktır.

2. Bu harfler İlâhî bir şifredir.İnsan aklı onun mânâsını anlamaya güç yetiremez.Bu şifrenin anahtarı sadece Peygamber Efendimizdedir.Yani bu harflerin mânâsını tam olarak ancak Peygamberimiz bilir ve anlar.Bu da Peygamberimizin çok üstün bir zekâ ve anlayışa sahip olduğunun bir alâmet ve işaretidir.

3. Cenabı Hak bu harflerle has kullarından bazılarına birtakım mânevî işaretler de vermiştir.Yani Ehli velayet, ehli tahkik seyr ü sülûki rûhâniyeye ait çok muamelâtı gaybîye işâratını onlarda bulmuşlardır.Zaten tefsirlerde bu harflere bazı mânâlar verilir ki, müfessirler,Bunun mânâsı böyledir dememişler, sadece tevil gibi birtakım işaretlerde bulunmuşlardır.Meselâ, elif-lâm-mîme Elif-Allah, lâm-Cebrail, mîm-Muhammed mânâsını vermişlerdir.Yâni, Kurânı Kerim, Allah tarafından, Cebrail vasıtasıyla Muhammede indirilmiştir.Hurufu muakattaanın gerek okunması, gerekse yazılmasının maddî ve manevî pekçok tesir ve faydaları vardır.

Abdullah bin Mesudun rivayet ettiği bir hadisi şerifte Peygamber Efendimize şöyle buyurmuşlardır

Kim Allahın kitabından bir harf okursa, onun için bir sevap vardır. Her sevap da on misli kadar artar. Elif-lâm-mîm bir harftir, demiyorum elif bir harf, lâm bir harf, mîm de bir harftir Hurufu mukattaanın mühim bir özelliğini de Bediüzzaman Hazretleri özetle şöyle ifade eder

Bu harfler okunur veya yazılırsa maddî ilâç gibi tesir ettiği gibi, daha bir çok maksatlar için de fayda verir *