ricali-gayb-gizli-ilimler

RİCALİ GAYB NEDİR?

 

Gayb Erenleri, bunlara Ricali Gayb derler. Bunlar Evliyaullahtan seçilmiş kimselerdir. Bunların başında evvela üçyüzler gelir, sonra kırklar, sonra yediler gelir.

Bu yedilerin birisi kutuptur. İkisi İmaman, dördü de evtaddır. İşte bunlar, hepsi, tasarruf sahibidir. Bu imaman dedikleri iki imamdan birisi, gökyüzünün mutasarrıfı, diğeri yeryüzünün mutasarrıfıdır. Birisi, Alemi Ulviye nazar eder. Alemi ulvi, gök ehlidir. Birisi de Alemi Süfliye nazar eder, alemi süfli, yer ehlidir.

Bütün alemlerin tasarruf edeni yalnız bir kutuptur ve vazifeli değildir. Nasıl Cumhurbaşkanının bakanları vardır. Dahiliye ve Hariciye Bakanlığı, bütün işleri gören bu bakanlıklardır. Cumhurbaşkanı yalnız imza eder. İşte,bu kutup da böyledir.

Kutubun iki veziri vardır. Biri yeryüzüne bakar, biri gökyüzüne. Bu dört olan evtad'lar da alemin direğidir. Bütün alem, bu dört evtad'ın himayesindedir. Fakat, kutbu bu evliyaullahtan hiç birisi tanımıyor.Yalnız Alemi Süflininveziri olan Sahibi Şimal biliyor. Çünkü, kutba bu alemden geçme, yani ölüm vaki olursa, hemen yerine o, yeryüzünün mutasarrıfı olarak geçer. Kutup mevkiine geçen musarrıfın yerine, dörtlerden birini alırlar. Dörtlere de kırklardan birini, kırklara da üçyüzlerden birini, üçyüzlere de ehli tevhidden istidadı olan birisini geçirirler. Alemin içerisinde, bu manevi tasarruf vardır.

Asrı Saadette Peygamber Efendimizin de iki veziri var idi. Biri yanında yeryüzünün mutasarrıfı Huzeyfetül Yemani Hazretleri, diğeri de Yemen'de Aliyyül Karani Hazretleri, Veysel Karani'nin amcası. Bir gün Resulullah Efendimiz meclislerinde iken, "Bana Rahman'ın kokusu Yemen'den geliyor" buyurdular.Bu sözü Huzeyfetül Yemani Hazretlerinden başka kimse anlayamadı.Yalnız, Huzeyfe Hazretleri anladı ve tebessüm etti. Onun için Resulullah Efendimizden sonra idareyi eline alan Huzeyfe Hazretleri idi. Bu durumu, Hz Ömer biliyordu. Hz.Ömer, Huzeyfe Hazretlerinin bütün hareketlerini dikkatle izliyordu. Bir münafık, bir şaki musallaya geldi mi Huzeyfe Hazretleri namazını kılmadan kaçıyormuş.

RİCALİ GAYB denilen yüksek manevi güç sahibi kişiler, "irşad kutupları" dahi çoğunlukla, yeryüzüne çeşitli ilimleri, güçlü beyin dalgaları ile yayarlar. Ve bu yayınları almaya istidatlı beyinler tarafından bu dalgalar alınarak değerlendirilir.

Belirli konuların dünya üzerinde, hem de birbirinden habersiz kişiler tarafından algılanarak yürürlüğe konulması; hep bu şekilde güçlü yönetici beyinlerin yaptıkları yayınlardan ileri gelmektedir. Hatta çeşitli modalar bile dünya üzerine hep bu şekilde yayılmaktadır, diyebiliriz. Bu hususlar, değerli alim ve arif Muhyiddin Arabi tarafından "Fütuhatı Mekkiye" isimli eserinde benzetme yollu anlatımla kısmen açıklanmıştır.